Global

ខ្ញុំត្រូ វមករៀប កា រជាមួ យប ងថ្លៃរ ខ្លួនឯង ដោយសារ តែ….

ខ្ញុំត្រូ វមករៀប កា រជាមួ យប ងថ្លៃរ ខ្លួនឯង ដោយសារ តែ….

កាលនោះខ្ញុំរៀនជិតចប់ហើយ ទោះបីការប្រលងមិនសូវពូកែតែខ្ញុំក៏អា ចឆ្ល ងផុតថ្នាក់តាមគេតាមឯងដែរ កាលនោះបងប្រុសខ្ញុំរៀនមវិទ្យាល័យ ធ្វើអោយគ្រូសាខ្ញុំ ខ្វះខា តលុយកា ក់ ទើបប៉ាម៉ា ក់ខ្ចីលុយគេអោយខ្ញុំនឹងបងប្រុសរៀន ទើបខ្ញុំតាំងចិត្តថានឹងទៅធ្វើការដើម្បីជាផ្លូវមួយជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាស់គ្រួសារអោយខំរៀនក៏ដោយ… រហូតដល់បងប្រុសខ្ញុំរៀនចប់ បន្ទាប់ពីរៀនចប់មានកាងាធ្វើហើយ ហើយសុំចាប់ផ្ដើមរៀ បការជាមួយប ងថ្លៃរខ្ញុំ នាងឈ្មោះ សិវលិន ជាអ្នកភូមិជាមួយគ្នា ធំឡើងជាមួយគ្នា

មុនពេលដែលបងប្រុសខ្ញុំស្លា ប់ ប៉ារបស់បងថ្លៃរខ្ញុំក៏ទើបនឹងស្លា ប់ហើយដែរដោយសាររដា ច់សរសៃឈា មខួក្បា ល ប្អូនស្រីបងថ្លៃរខ្ញុំកំពុងនៅសិក្សានៅឡើយ ទើបធ្វើអោយបងថ្លៃរខ្ញុំត្រូវបំពេញភារៈកិច្ចច្រើន ខ្ញុំជួយអ្វីមិនបានច្រើនបានត្រឹមផ្ញើលុយអោយមួយខែ 100យៀន ស្មើ នឹង 50000៛ ខ្ញុំច ង់អោយប្អូនស្រីបានរៀនត ទោះម្ដាយបងថ្លៃរមិនអោយខ្ញុំផ្ញើលុយទៅក៏ខ្ញុំមិនខ្វល់ ក្រោយមកម្ដាយខ្ញុំប្រាប់អោយខ្ញុំទៅញ៉ែរបងថ្លៃរខ្ញុំ ទោះបីជាខ្ញុំធ្លាប់ស្រលាញ់តែពេលនេះខ្ញុំឈ ប់ស្រលាញ់ហើយ ចំណែកបងថ្លៃរខ្ញុំក៏គិតថាគាត់គិតមិនខុសពីខ្ញុំដែរ…

តែបងថ្លៃរខ្ញុំគាត់មិនបានរៀនរៀនមហាវិទ្យាល័យអីនោះទេ ដូចតែខ្ញុំដែរចេញមកធ្វើការដូចគ្នា តែរឿងមួយកាលពីមុនខ្ញុំនឹងបងប្រុសខ្ញុំស្រលាញ់នាងដូចគ្នា តែនាងស្រលាញ់បងប្រុសខ្ញុំជាមនុស្សចេះដឹង វាជារឿងធម្មតាទេ ដែលមនុស្សស្រីត្រូវជ្រើសរើស…ថ្ងៃមួយបងប្រុសខ្ញុំជួបគ្រោះថ្នាក់ចរចរណ៍រហូតដល់បាត់បង់ជីវិត ធ្វើអោយពួកយើងសោកសៅយ៉ាងខ្លាំង ជាពិសេសគឺបងថ្លៃរខ្ញុំត្រូវក្លាយជាស្រ្តីមេម៉ាយ ចាប់តាំងពីពេលហ្នឹងមកបងថ្លៃរខ្ញុំមុ ខស្ងួតៗ មិនសូវនិយា យស្ដីដូចមុនឡើយជួបមុខគ្នាក៏មិននិយាយ តែយើងយល់អារម្មណ៍គាត់…

ក្រោយមកម្ដាយរបស់បងថ្លៃរខ្ញុំគាត់ចាប់ផ្ដើមឈឺធ្ ងន់ ម្ដាយខ្ញុំក៏ទូរស័ព្ទរកខ្ញុំដើម្បីអោយខ្ញុំសុំសំរាកការងាទៅជួយមើលម្ដាយបងថ្លៃរ ពេលម្ដាយបងថ្លៃរភ្ញា ក់ឡើងគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំថា “ម្ដា យ ឈឺធ្ង ន់ណាស់មិនដឹងថាជាឬអត់នោះទេ ម្ដាយបារម្មណ៍ជាងគេគឺប្អូនស្រីឯង បើម្ដាយស្លា ប់ទៅពួកឯងជួយមើលថែប្អូនស្រីផង បានទេពួកឯងរៀបការនឹងគ្នាទៅ ដើម្បីអោយម្ដាយស្ លាប់ទៅបិតភ្នែក ជិត “. ពេលនោះបងថ្លៃរខ្ញុំយំយ៉ាងខ្លាំង ហើយសន្យាថានឹងរៀបការជមួយខ្ញុំ ក្រោយមកគាត់ក៏ដឹងដៃរខ្ញុំទៅផ្ដិ តមេដៃរអោយម្ដាយគាត់ឃើញ ហើយពេលនោះម្ដាយគាត់មានក្ដីសុខណាស់…

ពេលម្ដាយបងថ្លៃចេញពីមន្ទីពេទ្យ ខ្ញុំក៏ត្រលប់ទៅធ្វើកឬដូចធម្មតា តែគាត់ក៏ខលមកប្រាប់ថាអោយមកធ្វើក្បែផ្ទះ ខ្ញុំក៏តាមគាត់ទោះបីប្រាក់ខែរាងតិច តែខ្ញុំក៏មានពេលច្រើនសម្រាប់ផ្គ ត់ផ្គង់គ្រួសា ទោះបីជាយើងរៀបការនឹងគ្នាដោយសាកាប ង្ខំ តែបងថ្លៃរក៏បំពេញភារកិច្ចជាភរិយាបានយ៉ាងល្អ មិនថាបាយទឹកបោ កខោអាវជាដើម. មិនយូប៉ុន្មានបងថ្លៃរក៏មានផ្ទៃពោះធ្វើអោយខ្ញុំនឹងគ្រួសាសប្បាយចិត្តជាខ្លាំង ពេលកូនយើងកើតមកស្អាតគួអោយស្រលាញ់ នាងមើលថែបានយ៉ាងល្អរហូតដល់កូនចេះហៅថាប៉ារ ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ នឹងខំធ្វើការដើម្បីចញ្ចឹមពួកគេ ហើយខ្ញុំសូមអតិ ឋានផងដែរថាកុំអោយគ្រួសាយើងជួបរឿងអាក្ រក់ដូចអតី តកាលទៀត។

English below:

At that time, I was about to finish my studies, even though the exams were not very good, but I was able to pass the exams on my own. At that time, my brother was in high school, so my family ran out of money, so my parents lent them money. My brother and I are studying, so I decided to go to work as a way to help solve family problems to study hard… until my brother finished school after graduation has a job and asked to start marrying My name is Sivalin, I am from the same village, I grew up together

But my brother-in-law, he did not go to college, just like me, came out to work the same thing, but one thing before, my brother and I love her the same, but she loves my brother, I know it It’s normal for women to choose… One day my brother had a car accident and lost his life, which made us very sad, especially my brother-in-law, I had to become a widow from then on, my brother-in-law Dry, not talking as much as before, meeting face to face, not talking, but we understand his feelings…

Later, my mother-in-law became very ill. My mother called me to ask for a break from work to help look after my mother-in-law. When my mother-in-law woke up, she said to me, “Mother-in-law is very sick. I do not know if it is or not, my mother is most worried about my sister. If my mother dies, you can help take care of my sister, you will get married so that my mother can die with her eyes closed. ” At that time, my brother-in-law cried a lot and promised to marry me, then he found out my hand and gave his thumbprint to his mother, and then his mother was very happy ណាស់

Before my brother died, my brother-in-law’s father had just died because of a stroke, my sister-in-law was still studying, so my brother-in-law had to fill in the blanks. A lot of work, I can not help much, just send money to 100 Yuan per month, equivalent to R50,000, I want my sister to study, even if my mother-in-law did not let me send money, I do not care, then my mother told I went to seduce my brother-in-law, even though I used to love him, but now I have fallen in love, and my brother-in-law, I also think that he does not think differently from me

When my mother-in-law left the hospital, I went back to work or as usual, but she called to tell me to come and work near my house, and I followed her, even though my salary was low, but I still had a lot of time to support my family. Married by force, but brother-in-law also fulfills the duties of a good wife, no matter how much food, water, clothes and so on. Soon my sister-in-law became pregnant, making my family and I very happy. When our baby was born, she was so beautiful, she took good care of me until she knew how to call me Par. I was very happy and would work hard to raise her. They and I would also like to ask our family not to have bad things like in the past.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *